СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА В СОФИЯ предлага:

 

1.Разработка на счетоводна политика на фирмата.

 1. 2.Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 2. 3.Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри.
 3. 4.Текущо осчетоводяване на разплащанията с контрагенти.
 4. 5.Обработка и следене на стоковите наличности – Складово стопанство.
 5. 6.Текуща обработка на банкови извлечения.
 6. 7.Текуща обработка на заеми и лизинг – при наличие на такива.
 7. 8.Заприхождаване и отписване на закупени и продадени ДМА и ДНМА.
 8. 9.Изготвяне счетоводен и данъчен амортизационен план, както и текущо начисляване на амортизациите.
 9. 10.Месечни справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти.
 10. 11.Следене на оборота за регистрация по ЗДДС.
 11. 12.Изготвяне на Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.
  1. Допълнителни услуги за фирмите, регистрирани по ДДС:
  2. 13.Генериране на протоколи за ВОП и ВОД.
  3. 14.Осчетоводяване на митнически декларации.
  4. 15.Следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване).
  5. 16.Ежемесечно изготвяне и подаване на Дневници и Месечни-справки декларации по ЗДДС и VIES декларации към НАП.
  6. 17.Прихващане, приспадане и възстановяване на счетоводния резултат за данъчни цели съгласно действащото законодателство.
  7. 18.Изготвяне и подаване на декларации по системата INTRASTAT към НСИ.
  8. 19.Изчисляване на авансов корпоративен данък.
  9. 20.Изчисляване на алтернативни данъци.
   1. В края на отчетния период:
   2. 21.Изготвяне на годишен финансов отчет в съответствие с българското законодателство, а именно:

       22.БАЛАНС, ОПР, ОПП, ОСК, Приложения съгласно счетоводното              законодателство, Доклад за дейността.

   1. 23.Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.
   2. 24.Представяне на изискуемите доклади пред съответните органи.